Adatkezelés – CC Stúdió Jászberény

A Creatív Color Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
(továbbiakban: Tájékoztató)
Hatályos: 2019.10.31. napjától
2
Tartalom
Adatkezelő 3
Fogalmak 4
Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata 4
Alapelvek 5
Az érintett jogai és a joggyakorlás módja 6
Az érintett jogai 6
A joggyakorlás módja 9
Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek 12
Pályázati anyagok megküldése az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra
és/vagy az Adatkezelő adatbázisába történő felvételre 12
Információkérés 16
Hírlevél küldése 18
Jelenlét a közösségi oldalakon (Facebook, Youtube, Instragram) 22
Az érintett GDPR alapján gyakorolt jogaival összefüggésben adott tájékoztatás,
intézkedésről készült feljegyzés 23
További adatkezelések 24
Adattovábbítás 24
A Weboldalak süti (cookie) kezelése 25
Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás? 25
Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását? 25
Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni? 26
A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni? 26
Adatbiztonság 27
3
1. Adatkezelő
Adatkezelő
Creatív Color Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (5100
Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. Székhely 5100
Jászberény,Szentháromság tér 2.: ; cégjegyzékszáma: Cg.16-09-
013957; adószáma: 23813023-2-16. továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő Pesti József ügyvezető
képviselőjének
neve, e-mail címe e-mail címe: info@ccstudio.hu
Adatkezelő e-mail
címe, e-mail cím: info@ccstudio.hu
telefonszáma és
faxszáma telefonszám: (+36) 70 281 4011
Weboldal
http://ccstudio.hu/
(továbbiakban együttesen: Weboldal)
Közösségi oldalak
Facebook oldalak https://www.facebook.com/ccsjaszbereny/
https://www.facebook.com/ccstudio.jaszbere
ny
Youtube csatorna –
Instagram –
2. Fogalmak
A jelen Tájékoztató alkalmazása során
1.1 érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
így különösen, de nem kizárólag az a természetes személy, aki
– a Weboldalon keresztül ajánlatot kér, abból a célból, hogy vásároljon;
– a Weboldalon keresztül megrendelést ad le;
– az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik;
– az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban részt vesz;
– postai úton, e-mail-ben, telefonon, faxon vagy valamely közösségi oldalon
keresztül személyes adatai megadásával információkérés céljából az
Adatkezelőt megkeresi;
– pályázati anyagát az Adatkezelő részére valamely nyitott pozícióra és/vagy az
Adatkezelő jelölti adatbázisába történő felvételre megküldi.
1.2 személyes adat: bármely információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható
4
érintettel kapcsolatos. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
1.3 Adatkezelő: lásd a jelen Tájékoztató 1. pontja.
1.4 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
1.5 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az Adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.
1.6 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
1.7 Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
3. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata
Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, valamint
tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát.
Az Adatkezelő rögzíti, hogy adatkezelési gyakorlata különösen az alábbi jogszabályokra
tekintettel került kialakításra:
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (továbbiakban: GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.);
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Ekertv.);
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfatv.).
Az Adatkezelő – biztosítva az érintettek számára személyes adataik jogszerű és
tisztességes, valamint átlátható módon történő kezelését – jelen Tájékoztatóban részletesen
bemutatja adatkezelési gyakorlatát a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési
tevékenységekre vonatkozóan.
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelési gyakorlata a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfeleljen, valamint tartalmazza a Hatóság által megfogalmazott
„best practice”-eket. Erre tekintettel az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát rendszeres
időközönként felülvizsgálja.
A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható az érintettek
5
egyidejű tájékoztatásával.
A mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató a http://www.ccstudio.hu/adatvedelminyilatkozat linken, továbbá nyomtatott formában az Adatkezelő 5100 Jászberény,
Szentháromság tér 2. szám alatt található ügyfélszolgálatán érhető el.
4. Alapelvek
Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során betartja az alábbi alapelveket:
Alapelv Hogyan valósul meg az alapelv az Adatkezelő
adatkezelési gyakorlatában?
Jogszerűség, tisztességes
eljárás és átláthatóság
Az Adatkezelő az adatkezelések során a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően, az érintettek
személyes adataik védelméhez való, valamint információs
önrendelkezési jogát tiszteltben tartva jár el. Az Adatkezelő
könnyen áttekinthető, jól olvasható táblázatos formában
adatkezelési tájékoztatót készít adatkezelési
tevékenységenként. Az Adatkezelő gondoskodik arról,
hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintettek
számára hozzáférhető legyen.
Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységenként pontosan
meghatározza, hogy az adatkezelésre milyen célból kerül
sor, valamint, hogy az adatok egyes kategóriái milyen
6
célból kerülnek kezelésre. Ezen céltól eltérően az
Adatkezelő személyes adatokat nem használ fel.
Adattakarékosság
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag olyan
személyes adatokat kezeljen, amelyek az egyes
adatkezelési tevékenységek kapcsán megjelölt cél
teljesítéséhez szükségesek.
Pontosság
Az Adatkezelő a kezelt adatokat rendszeres időközönként
felülvizsgálja, pontatlanság esetén azokat
helyesbíti, vagy szükség esetén törli.
Korlátozott tárolhatóság
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az
adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolja.
Az Adatkezelő az adatkezelés idejét adatkezelésenként
meghatározza.
Integritás és bizalmas
jelleg
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a megfelelő technikai
és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Elszámoltathatóság
Az Adatkezelő felelős a jelen alapelveknek megfelelő
adatkezelésért, továbbá az Adatkezelőnek képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására.
5. Az érintett jogai és a joggyakorlás módja
5.1 Az érintett jogai
Milyen jogok illetik meg
az érintettet?
Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi
jogok illetik meg:
– tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről;
– meghatározott esetben élhet az adathordozhatóság
jogával;
– adatai helyesbítését kérheti, amennyiben adatai
helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;
– személyes adatai törlését kérheti, amennyibennincs
már rájuk szükség vagy azok kezelése jogellenes;
– meghatározott esetekben személyes adatai
kezelésének korlátozását kérheti;
– meghatározott esetekben tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen.
Tájékoztatáshoz való jog
(hozzáféréshez való jog)
Az érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által a rá
vonatkozóan tárolt személyes adatokhoz. Az érintettnek
joga van továbbá az alábbi információkat megkapni:
– a kezelt személyes adatok kategóriái, azok forrása;
7
– az adatkezelés célja, jogalapja;
– adatkezelés időtartama;
– az adatfeldolgozó személye és az általa végzett
adatkezelési műveletek;
– adattovábbítás címzettje, jogalapja, továbbított
adatok köre;
– adatvédelmi incidens, annak körülményei, hatásai és
az elhárítására megtett intézkedések;
– érintett jogai és a joggyakorlás módja.
Az érintett jogosult arra,
(i) hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható (pl. .doc,
.pdf stb.) formátumban megkapja és
(ii) hogy ezeket az adatokat – anélkül, hogy az
Adatkezelő akadályozná – egy másikadatkezelőnek
továbbítsa,
Adathordozhatósághoz
való jog ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak
– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen
alapul és
– az adatkezelés automatizált módon (tehát nem papír
alapon) történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során
az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett – amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai
hibásak, hiányosak vagy pontatlanok – jogosult az
Adatkezelőt felszólítani, hogy az adatokat helyesbítse,
illetve javítsa ki.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
Törléshez való jog
(elfeledtetéshez való jog)
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
– azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
8
– az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen
kezelte;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a
személyes adatot, és azt a fentiek szerint törölni köteles,
úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy
ezen személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését (így például a keresőmotorok
találati listájából való eltávolítását).
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez
való jog alábbi korlátaira:
– a személyes adatok kezelését előíró, az
Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése,
– a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy
– jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve
védelme.
Adatkezelés
korlátozásához való jog
(zároláshoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
fennáll:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
(ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az
adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igénye előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen [ebben az
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai (pl. Weboldalak működtetése,
fejlesztése és biztonsága a Weboldalakat támadó
látogatók azonosítása) elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben].
9
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével alapvetően az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták
az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult tiltakozni az adatai kezelése ellen
(ideértve a profilalkotást is), és felszólíthatja az Adatkezelőt
arra, hogy szüntesse be az adatai kezelését, ha az adatait
a következő célokra használják:
– a személyes adatok kezelése kizárólag az
Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért
egyet, illetve ha az Adatkezelő a rá vonatkozó határidőt
elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulhat.
5.2 A joggyakorlás módja
Hogyan gyakorolhatja
jogait az érintett az
Adatkezelővel szemben?
Az érintett jogait az Adatkezelővel szemben írásban
gyakorolhatja az alábbiak szerint:
– e-mail útján az info@ccstudio.hu e- mail címre
megküldve vagy
– postai úton az 5100 Jászberény, Szentháromság tér
2. címre megküldve.
Hány napon belül köteles
intézkedni az Adatkezelő?
Az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
kézhezvételétől/hozzáférhetővé válásától számított 15
napon belül köteles intézkedni.
10
Milyen formában értesíti
az Adatkezelő az
érintettet?
Az Adatkezelő az alábbiak szerint értesíti az érintettet:
– írásban e-mail útján megküldött kérelem esetén email-ben, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként
kéri;
– írásban postai úton megküldött kérelem esetén postai
úton, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri.
Milyen intézkedéseket
tesz az Adatkezelő?
Az Adatkezelő
– tájékoztatást nyújt,
– helyesbíti/törli/korlátozza (zárolja) az adatokat vagy
– egyéb lépéseket tesz
a kérelemnek megfelelően, ha nem áll fenn kizáró ok.
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, azadatkezelés
korlátozásának megtörténtéről az érintetten kívül írásban
értesíti azon személyeket, amely személyeknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbította, átadta. Az
érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt e
címzettekről. Az értesítést az Adatkezelő mellőzi, ha ezaz
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
Az Adatkezelő legkésőbb a kérelem
kézbesítésétől/beérkezésétől számított 15 napon belül
arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett
joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg.
Mi történik akkor, ha az
érintett általi joggyakorlás
nem valósulhat meg?
Az Adatkezelő köteles megjelölni
– annak ténybeli és jogi okát, hogy az érintett
joggyakorlása miért nem valósulhat meg és
– az érintett számára nyitva álló jogorvoslati
lehetőségeket (a bírósághoz és a Hatósághoz
fordulás lehetőségét).
Milyen jogorvoslati
lehetőségei vannak az
érintettnek?
1. Hatósághoz intézett panasz
Az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál
cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
weboldal: http://www.naih.hu
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
2. Bírósághoz fordulás joga
11
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A pert az érintett – választása szerint –
lakóhelye/tartózkodási helye vagy az Adatkezelő
székhelye szerint illetékes törvényszék előtt
megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani. A személyes adatok védelmével
kapcsolatosan indított per illetékmentes.
3. Kártérítés, sérelemdíj
Az érintett kártérítést követelhet, ha az Adatkezelő
adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintettnek kárt okoz.
Az érintett sérelemdíjat követelhet, ha az Adatkezelő
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti.
12
6. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek
6.1 Pályázati anyagok megküldése az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő adatbázisába történő felvételre
Ki az érintett? Érintett az a jelentkező, aki az Adatkezelőnek megküldi pályázati anyagát a jelen Tájékoztatóban
meghatározott cél(ok)ból.
A kezelt adatok köre és célja
Az Adatkezelő a jelentkező (érintett) által a meghirdetett nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő
adatbázisába történő felvételre megküldött pályázati anyagot az alábbi cél(ok)ból kezeli:
– az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés, a pályázat elbírálása,
tájékoztatás
és/vagy
– a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az
Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező (érintett) képzettségének és szakmai
tapasztalatának megfelelnek.
Az Adatkezelő a jelentkező azon személyes adatait kezeli, amelyeket az érintett az Adatkezelő
részére a nyitott pozícióra és/vagy az Adatkezelő adatbázisába való jelentkezéssel összefüggésben
megadott:
(i) név, anyja neve, születés hely és idő azonosítás
Milyen adatokat kezel az
Adatkezelő?
(ii) képmás azonosítás
(iii) lakcím, e-mail cím, telefonszám kapcsolattartás
(iv) tanulmányokra vonatkozó adatok munkakör ellátásához szükséges információ
(v) korábbi munkahelyekre vonatkozó
adatok munkakör ellátásához szükséges információ
13
(vi) nyelvtudásra, készségekre,
kompetenciákra vonatkozó adatok munkakör ellátásához szükséges információ
(vii) önéletrajzban szereplő egyéb adatok munkakör ellátásához szükséges információ
(viii) ha a jelentkező (érintett) szakmai
tesztet tölt ki, a szakmai teszt
eredménye
munkakör ellátásához szükséges információ
(ix) a jelentkezőre (érintettre) vonatkozó,
az Adatkezelő által az interjú során
készített feljegyzés
munkakör ellátásához szükséges információ
Mi az adatok forrása?
A jelentkező (érintett) maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére
– önéletrajzát elektronikus úton az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre küldve,
– egyéb adatait a személyes interjún és a szakmai teszt (ha arra sor kerül) megírásaáltal.
Kik kezelik az adatokat? Az adatokat Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik, amely munkavállalók
munkaköri kötelezettsége az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés.
ha az adatkezelés célja az Adatkezelő
által meghirdetett nyitott pozícióra való
jelentkezés, a pályázat elbírálása
az adatkezelés a munkaszerződés
megkötését megelőzően a jelentkező
(érintett) kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1)
cikk b) pont]
Mi az adatkezelés jogalapja
(jogszerűség)?
ha az adatkezelés célja az Adatkezelő
által meghirdetett nyitott pozícióra való
jelentkezés, a pályázat elbírálása és a
jelentkező (érintett) értesítése az
Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól,
az adatkezelés a munkaszerződés
megkötését megelőzően a jelentkező
(érintett) kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1)
cikk b) pont] és a jelentkező (érintett)
14
amelyek az Adatkezelő megítéléseszerint
a jelentkező (érintett) képzettségének és
szakmai tapasztalatának megfelelnek
önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
cikk a) pont]
ha az adatkezelés célja a jelentkező
(érintett) értesítése az Adatkezelőjövőbeli
állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő
megítélése szerint a jelentkező (érintett)
képzettségének és szakmai
tapasztalatának megfelelnek
a jelentkező (érintett) önkéntes
hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) cikk a)
pont]
ha az adatkezelés célja az Adatkezelő
által meghirdetett nyitott pozícióra való
jelentkezés, a pályázat elbírálása
a kiválasztási folyamat lezárásig vagy az
azt megelőző kérésre történő törlésig
Mi az adatkezelés időtartama?
ha az adatkezelés célja az Adatkezelő
által meghirdetett nyitott pozícióra való
jelentkezés, a pályázat elbírálása és a
jelentkező (érintett) értesítése az
Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól,
amelyek az Adatkezelő megítélése szerint
a jelentkező (érintett) képzettségének és
szakmai tapasztalatának megfelelnek
a jelentkező (érintett) nyilatkozata alapján a
kiválasztási folyamat lezárását követő 1
évig vagy az azt megelőző kérésre történő
törlésig
ha az adatkezelés célja a jelentkező
(érintett) értesítése az Adatkezelőjövőbeli
állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő
megítélése szerint a jelentkező (érintett)
képzettségének és szakmai
tapasztalatának megfelelnek
a jelentkező (érintett) nyilatkozata alapján a
pályázati anyag Adatkezelő részére történt
kézbesítést követő 1 évig vagy az azt
megelőző kérésre történő törlésig
15
A jelentkező (érintett)
visszavonhatja-e hozzájárulását
az adatkezeléshez?
Az Adatkezelő tájékoztatja a jelentkezőt (érintettet), hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatszolgáltatás jellege
Az adatszolgáltatás a munkaszerződés megkötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása
ahhoz vezet, hogy az érintett nem tudja megpályázni az Adatkezelőnél meghirdetett nyitott pozíciót
és/vagy az Adatkezelő nem tudja értesíteni az érintettet olyan jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az
Adatkezelő megítélése szerint az érintett képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelnek.
Folyamatleírás
(i) Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra való jelentkezés
– Az Adatkezelő nyitott pozícióit közzéteszi a Weboldalon oldalon. Az Adatkezelő
hirdetéseit karrier portálokon, közösségi oldalakon is közzé teheti, közreműködőt
vonhat be.
– A jelentkező (érintett) az info@ccstudio.hu e-mail-címre elektronikusan megküldi
önéletrajzát az Adatkezelő részére.
– Az Adatkezelő az önéletrajzokat elsődlegesen elektronikus úton kezeli. Az Adatkezelő
az interjún résztvevő jelentkezők esetében az önéletrajzokat elektronikus és papír
alapon kezeli.
– Az Adatkezelő a beérkezett önéletrajzokat szakmai szempontok alapján elbírálja, a
szakmailag megfelelőnek tűnő jelentkezőket személyes interjúra hívja be.
– Az interjú során szakmai teszt kitöltésére sor kerülhet az Adatkezelő döntésétől függően.
– Az Adatkezelő az interjúra ki nem választott és a felvételt nem nyert érintetteket értesíti
azon tényről, hogy a nyitott pozícióra nem kerültek kiválasztásra.
– A jelentkező (érintett) kiválasztási eljárás lezárást követően tett nyilatkozatának
megfelelően az Adatkezelő
a) az esetlegesen papír alapon beérkezett pályázati anyagot megsemmisíti, feltéve,
hogy a jelentkező (érintett) nem kérte annak postai úton történővisszaküldését;
b) az elektronikus úton érkezett pályázati anyagot törli, a papír alapon szereplő
adatokat megsemmisíti; vagy
c) a pályázati anyagot a kiválasztási eljárás lezárását/a pályázati anyag Adatkezelő
részére történő kézbesítését követő legfeljebb 1 évig vagy az azt megelőző
kérésre történő törlésig kezeli (az Adatkezelő megnyíló pozíció esetén az adatokat
16
összeveti a pozíció szakmai kritériumaival és pozitív bírálat esetén felveszi a
kapcsolatot az érintettel).
(ii) Adatkezelő adatállományába történő jelentkezés
– A jelentkező (érintett) aktuálisan nyitott pozíció hiányában is jelentkezhet az Adatkezelő
adatállományába pályázati anyaga (önéletrajza) e-mail-ben történő megküldésével. Az
Adatkezelő ezen adatkezeléshez minden esetben hozzájáruló nyilatkozatot szerez be a
jelentkezőtől (érintettől).
– Az Adatkezelő megnyíló pozíció esetén az adatokat összeveti a pozíció szakmai
kritériumaival és pozitív bírálat esetén felveszi a kapcsolatot az érintettel az (i) pontban
foglaltak szerint.
17
6.2 Információkérés
Az érintettek köre
Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel választása szerint személyesen/telefonon/emailben/postai úton vagy valamely közösségi oldalon kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől
személyes adatainak (neve és választása szerinti elérhetősége) megadása mellett az
Adatkezelőtől információt kér.
Adatkezelés célja – információ nyújtása
– kapcsolattartás
név (kötelezően
megadandó) azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím (kötelezően
megadandó) kapcsolattartás
Kezelt adatok köre és célja levelezési cím kapcsolattartás
kérdés tartalma
(kötelezően
megadandó)
válaszadás
válasz tartalma válaszadás
Mi az adatok forrása? Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
Csík Elektro 97 Bt. Jászberény, Nagykátai út
31, , Akácfa u 1, 5100 adószám: 23255919-
2-16 rendszergazdai tevékenység
Adatfeldolgozók
18
Kik kezelik az adatokat?
Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik,
amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való
közreműködés.
Az adatkezelés jogalapja
(jogszerűség) Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Az érintett visszavonhatja-e
hozzájárulását az
adatkezeléshez?
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatszolgáltatás jellege
Az adatszolgáltatás szerződés megkötésének nem előfeltétele. Az adatszolgáltatás
elmaradásának következménye, hogy az Adatkezelő nem tud információt adni az érintettnek (pl.
kapcsolattartásra vonatkozó adat megadásának hiányában).
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartam a cél megvalósulásáig tart.
Folyamatleírás
– Az érintett személyesen/telefonon/e-mailben/postai úton vagy valamely közösségi oldalon
személyes adatainak (neve és választása szerinti elérhetősége) megadása mellett
kapcsolatba lép az Adatkezelővel abból a célból, hogy információt kérjen azAdatkezelőtől.
– Az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele az általa választása szerint
megadott elérhetőségen – telefonszám/e-mail cím/levelezési cím – kapcsolatba lépjen az
információadás céljából.
– Az Adatkezelő az érintett részére az általa választása szerint megadott elérhetőségen
információt ad.
19
6.3 Hírlevél küldése
Minden természetes személy, aki a hírlevélre feliratkozik a Weboldalon.
Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, az érintett
tájékoztatása aktualitásokról, valamint az Adatkezelő termékeiről, akcióiról, nyereményjátékairól.
név
(kötelezően
megadandó)
e-mail cím
(kötelezően
megadandó)
feliratkozás ténye és
dátuma
azonosítás
hírlevél kiküldése
hozzájáruló nyilatkozat rögzítése
nem tematikus hírlevél küldése külön hírlevélre történő feliratkozás esetén
születési idő tematikus hírlevél küldése külön hírlevélre történő feliratkozás esetén
Az érintett a hírlevélre törtnő feliratkozás során maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére
elektronikus úton.
Creatív Color Stúdió Kft.
BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye:6090 Kunszentmiklós, Damjanich
utca 36. 1. em. 8.) Cégjegyzékszám 03-09-
109150; Adószám: 12539833-2-03
szerver biztosítás
Adatfeldolgozók
Mi az adatok forrása?
Kezelt adatok köre és célja
Adatkezelés célja
Az érintettek köre
20
Csík Elektro 97 Bt. Jászberény, Nagykátai út 31, ,
Akácfa u 1, 5100 adószám: 23255919-2-16 rendszergazdai tevékenység
Kik kezelik az adatokat?
Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik,
amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való
közreműködés.
Az adatkezelés jogalapja
(jogszerűség) Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Az érintett visszavonhatja-e
hozzájárulását az
adatkezeléshez?
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja (ld. Folyamatleírás). A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Adatszolgáltatás jellege Az adatszolgáltatás nem feltétele a szerződéskötésnek (vásárlásnak). Az adatszolgáltatás
elmaradásának következménye, hogy az érintett nem kap hírlevelet.
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelés időtartama kérésre törlésig tart.
Folyamatleírás
(i) Hírlevélre történő feliratkozás
Az érintett a hírlevélre fenti adatai megadásával az alábbiak szerint iratkozhat fel:
21
a) a www.ccstudio.hu oldalon;
(ii) Hírlevélről történő leiratkozás
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbiak szerint:
a) az elektronikus levelek alján található leiratkozási linkre kattintva;
b) elektronikus úton az info@ccstudio.hu e-mail címre küldött lemondási nyilatkozata
útján;
c) postai úton a 5100 Jászberény,Szentháromság tér 2.. címre küldött lemondási kérelem
útján.
(iii) Hírlevél lista felülvizsgálata
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a hírlevél listát kettő évente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez kettő év után megerősítő hozzájárulást kér. Azon érintett adatait, aki nem ad
megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15
napon belül, az Adatkezelő törli az adatállományából a 16. napon.
(iv) Statisztika
Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő
kattintások segítségével, statisztikát vezet.
22
6.4 Jelenlét a közösségi oldalakon (Facebook, Youtube, Instragram)
Az érintettek köre Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő valamely közösségi oldalát vagy azon
megjelenő tartalmakat önként követik, kedvelik, megosztják.
Adatkezelés célja
A közösségi oldalakon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a
szolgáltatásainkkal kapcsolatos tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, publikálása,
marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a nyereményjátékokról,
akciókról stb.
érintett publikus neve azonosítás
érintett publikus fotója azonosítás
Kezelt adatok köre és célja érintett közösségi
oldalon keresztül küldött
üzenete
kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés,
vagy más művelet
eredménye
minőségjavítás vagy egyéb művelet
Mi az adatok forrása? Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
Adatfeldolgozók
Creatív Color Stúdió Kft.
Facebook oldal kezelése
23
BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhelye:6090
Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.)
Cégjegyzékszám 03-09-109150; Adószám: 12539833-
2-03
szerver biztosítása
Kik kezelik az adatokat?
Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik,
amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való
közreműködés.
Az adatkezelés jogalapja
(jogszerűség)
A közösségi oldalak használatának és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő
kapcsolatfelvételnek, kapcsolattartásnak, és egyéb műveletnek jogalapja az érintett önkéntes
hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Az érintett visszavonhatja-e
hozzájárulását az
adatkezeléshez?
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatszolgáltatás jellege Az adatszolgáltatás nem feltétele a szerződéskötésnek (vásárlásnak). Az adatszolgáltatás
elmaradásának nincsen hátrányos következménye.
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az adatokat kérésre törlésig kezeli.
Folyamatleírás
– Az Adatkezelő elérhető a Facebook/Youtube/Instragram közösségi oldalakon, ahol az
Adatkezelő híreket, eseményeket, videókat oszt meg, valamint megosztja a Weboldalakon
található tartalmakat.
– Az Adatkezelő Facebook/Youtube/Instragram oldalán a „tetszik”/ „like” vagy megosztás linkre
kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek, eseményeinek, videóinak
közzétételéhez a saját üzenőfalán.
– Az érintett a Facebook/Youtube/Instragram oldal adatkezeléséről a
Facebook/Youtube/Instragram honlapján tájékozódhat.
24
6.5 Az érintett GDPR alapján gyakorolt jogaival összefüggésben adott tájékoztatás, intézkedésről készült feljegyzés
Érintett valamennyi természetes személy, aki a GDPR alapján jogait az Adatkezelővel szemben
gyakorolja.
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az érintettet megillető jogok gyakorlásának elősegítése, kapcsolattartás.
név
(az érintett által kötelezően megadandó)
e-mail cím
(az érintett által kötelezően megadandó)
azonosítás
kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
lakcím kapcsolattartás
jogérvényesítés tartalma
(az érintett által kötelezően megadandó) jogérvényesítése
válasz jogérvényesítése
Mi az adatok forrása? Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.
Az adatokat Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkavállalói ismerhetik meg és kezelhetik,
amely munkavállalók munkaköri kötelezettsége az adatkezelési célok megvalósításában való
közreműködés.
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. A jogi
kötelezettséget megalapozó jogszabályhely: GDPR 12. cikk (3) bek..
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartama 5 év.
Az adatkezelés jogalapja
(jogszerűség)
Kik kezelik az adatokat?
Kezelt adatok köre és célja
Az érintettek köre
25
További adatkezelések
Azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek jelen Tájékoztatóban nem kerülnek
bemutatásra, az Adatkezelő az adat felvételekor tájékoztatja az érintettet.
7. Adattovábbítás
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot
kiszervezi, úgy abban az esetben azt az egyes adatkezelési tevékenység leírásában
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozó(k) felé
ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozó(k) tevékenységéért.
Az Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat
személyes adatot.
8. A Weboldalak süti (cookie) kezelése
8.1 Sütik (cookie) kezelése
Az CREATIV COLOR STUDIÓ weboldala sütiket használ a weboldal
működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység
nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Mi is az a süti?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online
szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző
támogat.
Milyen sütiket és mire használunk?
A Creativ Color Studió a sütiket a következő célokból használja
 weboldalunk fejlesztése,
 az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak
használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat –
annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így
megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja
oldalunkat,
 célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még
inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet
juttathassunk el az Ön számára.
A hozzájárulás visszavonása a látogatóra nézve nem jár következményekkel. A
hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján
végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
8.2 A sütik típusai
Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és
látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.
Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, az ajánlatkérő űrlap elküldése.
Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes
használatát.
Statisztikai célú sütik
26
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények
javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy
információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a
sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy
melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt
keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az
esetleges hibaüzenetek.
Teljesítményt biztosító sütik
 Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel
kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
 Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel
kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára
releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem
tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt
nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel,
mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során
összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak
érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön
számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.
Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető
el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
8.3 Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése
miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a
weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
 Google Chrome
 Firefox
 Microsoft Internet Explorer
 Microsoft Edge
 Safari
8.4 A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?
A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel – a
weboldal láblécében elhelyezett „Sütik törlése” gomb használatával teheti meg.
27
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes sütik működésének korlátozásával a Weboldal bizonyos
funkciói működésképtelenné válhatnak.
9. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket (pl. álnevesítés; titkosítás; az érintett rendszerek folyamatos
bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének
biztosítása; az érintett rendszerek tesztelése, felmérése, értékelése) hajt végre annak
érdekében, hogy megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. Az Adatkezelő továbbá
törekszik arra, hogy a személyes adatok biztonságát szolgáló technikai és szervezési
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére
tekintettel legyen. Az Adatkezelő gondoskodik többek között arról, hogy
– kizárólag olyan személyek részére engedélyezze az adatokhoz való hozzáférést,
amely személyek feladatának ellátásához az adat szükséges;
– az általa megbízott adatfeldolgozókat gondosan válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő belső szabályzatok,
utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
– a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök fizikai és logikai védelméről;
– az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül
a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített kezeléséről;
– az adatállományok vírusvédelméről.